Canonlo


Gebruikte afkortingen


Afkorting Omschrijving
AALOAmsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
ACHODLOAdviescommissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke Opvoeding
ACLOAdviescommissie Leerplan Ontwikkeling
AGOVAmsterdamse Gymnastiek Onderwijzers Vereniging
AIESEPInternational Association Physical Education in Higher Education
AJVMAmsterdamsche Jonge Mannen Vereeniging
ALOAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
ALODOAcademie voor Lichamelijke Opvoeding Directeuren Overleg
AMVJAlgemene Maatschappij Voor Jongeren (oorspronkelijk: Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen)
APSAlgemeen Pedagogisch Studiecentrum
BAVOBasisvorming
BNOBond van Nederlandse Onderwijzers
BOKBeweging-Onderwijs-Kommunikatie (BOK-project)
BOSBuurt Onderwijs Sport
BRESBeweging, Recreatie en Spel
BS&VBewegen, Sport & Voeding
BSMBewegen, Sport & Maatschappij
BSWSStichting Bevordering Sociaal Wetenschappelijk Sportonderzoek
CALOChristelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding
CHACentrale van Hogere Ambtenaren
CILGR.K. Centraal Instituut tot vorming van Leerkrachten voor de Gymnastiek
CIOSCentraal Instituut tot Opleiding van Sportleiders
CITO(voorheen Centraal) Instituut voor Toetsontwikkeling
CMHA/CMHFCentrale van Middelbare en Hogere Ambtenaren (tegenwoordig functionarissen)
CMLCommissies Modernisering Leerplan
CMLLOCommissie Modernisering Leerplan Lichamelijke Opvoeding
CPSChristelijk Pedagogisch Studiecentrum
CRM(Ministerie van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
DLODidactiek Lichamelijke Opvoeding
EFAEducatieve Faculteit Amsterdam
ESFEuropese Schoolsport Federatie
FICEPFédération Internationale Catholique d’Éducation Physique et Sportive
FIEPFédération Internationale d’Eduction Physique
FNSFederatie Nederlandse Schoolsport
FOOFaculteit Onderwijs en Opvoeding
GALOGroningse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
GOVGymnastiek Onderwijzers Vereniging
HALOHaagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding
havoHoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
hboHoger Beroeps Onderwijs
hbsHogere Burgerschool
HFCHaarlemsche Football Club
HPOHoger Pedagogisch Onderwijs
IAZLInternationale Arbeitskreis für Zeitgemässe Leibeserziehung (IAZL)
IBSInstituut voor Sport- en BewegingsStudies
ICHPERInternational Council on Health Physical Education and Recreation
IFLOInterfaculteit Lichamelijke Opvoeding
ISFInternationale Schoolsport Federatie
itoIndividueel Technisch Onderwijs
IWHBOInvoeringswet Wet op het Hoger Beroepsonderwijs
JLFJan Luiting Fonds
KALOKatholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding
KBKoninklijk Besluit
KDCKatholiek Documentatie Centrum
KNCGVKoninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond
KNGBKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond
KNGUKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
KNGVKoninklijk Nederlandsch Gymnastiek-Verbond
KNVBKoninklijke Nederlandse Voetbal Bond
KNVLOKoninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding
KPCKatholiek Pedagogisch Centrum (nu KPC-groep)
KVLOKoninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
lboLagere Beroepsonderwijs
LCNLandelijke Commissie Nascholing
leaoLager Economisch en Administratief Onderwijs
lhnoLager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
LIOLeraar In Opleiding
LOLichamelijke Opvoeding
LOOTLandelijk Overleg Onderwijs Topsport
LPCLandelijke Pedagogische Centra
mavoMiddelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
mboMiddelbaar beroepsonderwijs
MDGO-SBMiddelbaar Dienstverlenend en Gezondheidszorg Onderwijs Sport en Bewegen
MMSMiddelbare Meisjesschool
MOMiddelbaar Onderwijs
MO-PAkte gymnastiek Middelbaar Onderwijs
MOPERMOtor PERformance Fitness Test
MRMedezeggenschapsraad
MRTMotorische Remedial Teaching
muloMeer Uitgebreid Lager Onderwijs
NASBNederlandse Arbeiders SportBond
NBBNederlandse Basketball Bond
NCSNederlandse Culturele Sportbond
NCSUNederlandse Christelijke Sportunie
NCvLONederlandse Christelijke Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding
NevoboNederlandse Volleybalbond
NGVNederland Gymnastiek Verbond
NILONederlands Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
NIODNederlands Instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies
NISBNederlands Instituut voor Sport en Bewegen
NKGBNederlandse Katholieke Gymnastiek Bond
NKSNederlands Katholieke Sportfederatie
NKSRNederlandse Katholieke Schoolraad
NLONieuwe Leraren Opleiding
NNGBNederlandse Norm Gezond Bewegen
NOCNederlands Olympisch Comité
NOC*NSFNederlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Federatie
NOIB Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland (NOIB), heden Nyenrode Business Universiteit
NSANederlandse Sport Alliantie
NSBNationaal Socialistische Beweging
NSDAPNationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij
NSFNederlandse Sport Federatie
NSF/NOCNederlandse Sportfederatie/Nederlands Olympisch Comité
NSONationaal Sport Overleg
O&W(Ministerie van) Onderwijs en Wetenschappen
OC&W(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OKW(Ministerie van) Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
OSOOpleidingen voor Speciaal Onderwijs
OSSOverlegorgaan voor School en Sport
paboPedagogische Academie voor het Basis Onderwijs
RBORemediërend bewegingsonderwijs
SBLStichting Beroepskwaliteit Leraren
SCALOAanvankelijk: Sport Club Academie voor Lichamelijke Opvoeding; later: Studenten Corps Academie voor Lichamelijke Opvoeding
SDVSport, Dienstverlening en Veiligheid
SGMSport, Gezondheid, Management
SLOInstituut (voorheen Stichting) voor Leerplanontwikkeling
SMLOSchool voor Militaire Lichamelijke Opvoeding
SNSStichting Nederlandse Schoolsport
SPALOSpeciale Opleiding MO Lichamelijke Opvoeding
SPECOSPortECOnomie (opleiding Sport & Marketing/Management Fontys)
SSSStichting Spel en Sport
STCSchaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie in het hbo
Stichting MBvOStichting Meer Bewegen voor Ouderen
SVMSectorvorming en Vernieuwing in het mbo
SWLOSStichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport
TLOTheorie Lichamelijke Opvoeding
ULOUitgebreid Lager Onderwijs
UMCGUniversitair Medisch Centrum Groningen
VAS(afdeling) Voorlichting, Advisering en Scholing (KVLO)
VGONVereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland
vmboVoorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VOVoortgezet Onderwijs
VSGVereniging Sport en Gemeenten
VUVrije Universiteit Amsterdam
vwoVoorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WEBWet Educatie en Beroepsonderwijs
WHBOWet op het Hoger Beroepsonderwijs
WHWWet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
WO IITweede Wereldoorlog
WVC(Ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WVOWet op het Voortgezet Onderwijs