Canonlo

De vele spel- en sportorganisaties

(Venster: De spel- en sportbeweging en haar invloed op de lichamelijke opvoeding)

De spel- en sportbeweging en haar invloed op de lichamelijke opvoeding

In de sport zijn vele organisaties actief. Een goed overzicht van de organisatie van de sport in Nederland biedt de site www.sportknowhowxl.nl waar heel veel over de Nederlandse landelijke en lokale sportinfrastructuur te vinden is.

De belangrijkste koepelorganisaties zijn:
Gehandicaptensport Nederland. Dit is dé Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een handicap. Gehandicaptensport Nederland creëert en waarborgt sport- en bewegingsmogelijkheden voor gehandicapten. Het uitgangspunt van Gehandicaptensport Nederland is hierbij: 'Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet'. Gehandicaptensport Nederland is de overkoepelende naam voor een samenwerkingsverband van een aantal organisatieonderdelen, dat zich gezamenlijk hard maakt voor de gehandicaptensport in Nederland: Gehandicaptensport Nederland is tevens verantwoordelijk voor alle classificaties van sporters met een handicap.

Nederlandse Sport Alliantie (NSA). NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie), NCS (Nederlandse Culturele Sportbond) en NCSU (Nederlandse Christelijke Sportunie) hebben hun externe dienstverlening gebundeld in de NSA: een samenwerkingsverband voor onderzoek, advies, projectcoördinatie en (veranderings)management voor de breedtesport. De NSA wordt bestuurd door een eigen bestuur en managementteam en werkt volgens een matrixstructuur. ‘Samen staan we sterk’ is het devies van de NSA. Samenwerken gebeurt niet alleen door de drieprichtende bonden, maar ook met tal van andere (sport)organisaties, overheden en maatschappelijke sectoren; diverse landelijke en provinciale organisaties werken samen met de NSA. De NSA werkt verder in opdracht van landelijke organisaties zoals NOC*NSF en sportbonden, voor overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, evenals voor lokale sportverenigingen. Daarnaast is de NSA in toenemende mate actief binnen onderwijs, zorginstellingen en tal van andere maatschappelijke organisaties. Het ontwikkelt, coördineert, en voert projecten uit op het gebied van sport en beweging in tal van maatschappelijke contexten. Daarnaast biedt de NSA een uitgebreid portfolio aan diensten en producten.

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF): De NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. Momenteel (2018) vertegenwoordigen 81 aangesloten landelijke sportorganisaties (75 sportbonden en 6 geassocieerden) samen ongeveer 25.000 verenigingen met in totaal ruim 5,3 miljoen georganiseerde sporters. Het is de ambitie van NOC*NSF om samen met de sportbonden de sportparticipatie in Nederland te vergroten naar 75 procent en Nederland in de top 10 van topsportlanden in de wereld te brengen. Dat wordt onder meer gerealiseerd door het vergroten van de fondsen voor de sport, een goede koepelorganisatie te zijn en te behoren bij de beste NOC’s en NPC’s (Paralympisch) in de wereld;

Stichting Studentensport Nederland (SSN) Ruim 100.000 studenten sporten, georganiseerd en ongeorganiseerd, tijdens hun studie. SSN is een landelijke organisatie die de belangen vertegenwoordigd van de sportende student, zowel in top- als in breedtesport en voor zowel de gebonden als de ongebonden sporter. Daarnaast organiseert SSN 50 studentenkampioenschappen per jaar. 'Samen sterk voor de sportende student'

Vereniging sport en gemeenten (VSG) Vereniging Sport en Gemeenten zet zich in voor sport op lokaal niveau. De belangen van gemeenten staan hierbij centraal. Sport is een beleidsterrein waaraan de gemeenten volstrekt autonoom zonder nadere wet- en regelgeving inhoud kunnen en mogen geven. Vanuit sport wordt bekeken in hoeverre aangrenzende beleidsterreinen als onderwijs, recreatie, jeugd, gezondheid en dergelijke de sport kunnen versterken.