Canonlo

1925

1929

1931

Stichting Jan Luiting Fonds

Uitgeverijen en lichamelijke opvoeding, en een publicatiefonds als eerbetoon aan Jan Luiting, KNVLO-voorzitter (1910-1929)

Het Jan Luiting Fonds werd, vanuit een reeds bestaand fonds

een reeds bestaand fonds

In 1921 ontving de KVLO een anonieme gift van Hfl. 5000. De gift diende als grondkapitaal voor de oprichting van een Fonds van “de Nederlandsche”. Met dit fonds konden belangrijke publicaties op het gebied van de lichamelijke opvoeding worden gefinancierd (De Lichamelijke Opvoeding, 1921, p. 25-27).
, op 10 oktober 1929 opgericht onder de naam Stichting Jan Luiting Fonds, studie- en publicatiefonds van de Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Het fonds is genoemd naar Jan Hendrik Luiting (1859-1929), die van 1909-1929 voorzitter was van de KVLO, toen de Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland geheten (VGON). Het doel van het fonds was 'de bevordering van de wetenschap der lichamelijke opvoeding en de toepassing daarvan te bereiken door de publicatie van geschriften en het beschikbaar stellen van gelden voor de middelen welke aan het gestelde doel bevorderlijk zijn'. Om de nauwe band tussen de 'vereeniging' en het fonds te waarborgen, werd bepaald dat het bestuur van het fonds voor de helft diende te bestaan uit leden van de 'vereeniging'.
Uit de bestudering van de lijst van publicaties van het fonds blijkt dat het gedurende de gehele periode van zijn bestaan nodig was om het belang van lichamelijke opvoeding, sport en bewegen naar voren te brengen en te onderbouwen. De bevordering van de wetenschap vond zijn neerslag in onder andere het uitgeven van proefschriften en oraties

proefschriften en oraties

De proefschriften van
K. Rijsdorp, W. de Heer, H. Stegeman en H. Bax alsmede de oratie van M. van Essen (1999) over ‘Bewegen en sekse in de 20e eeuw, werden door het Jan Luiting Fonds uitgegeven.
en historische publicaties.

De publicatie van het Basisleerplan lichamelijke oefening voor het algemeen vormend onderwijs (1959), waarvan vele herdrukken verschenen, vormde de start van diverse publicaties over de methodiek-didactiek van de lichamelijke opvoeding of bewegingsonderwijs. Het succesvolle Basisdocument Bewegingsonderwijs (1999) voor het basisonderwijs werd gevolgd door basisdocumenten voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen.

Gelukkig waren er meer boeken die goed werden verkocht, waardoor ook waardevolle publicaties konden verschijnen, die gericht waren op een kleine doelgroep. Diverse boeken van het fonds werden als verplichte literatuur geplaatst op de literatuurlijsten van de academies voor lichamelijke opvoeding. Het leerlingenboek Gymnastiek, wat, hoe, waarom? en Thuisgym voor de huisvrouw behoorden tot de bestverkochte boeken, maar namen ook een uitzonderingspositie in omdat zij niet gericht waren op de vakdocenten.

De introductie van de praktijkreeks 'Sportimpuls' leidde ook tot uitbreiding van de doelgroep van het fonds. In de periode 1998-2010 verschenen in samenwerking met de desbetreffende sportbonden elf publicaties, gericht op het verantwoord leidinggeven aan de jeugd, zowel in de school als in de sportvereniging.

Met de schaalvergroting van het fonds werd het wenselijk planmatiger te werk te gaan. Beleidsplannen werden opgesteld die jaarlijks werden bijgesteld. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Jan Luiting Fonds werd door J. Steendijk-Kuypers een voortreffelijk overzicht gegeven van de vele aspecten van de ontwikkeling van het fonds.

Als kleine uitgever zonder winstoogmerk heeft het Jan Luiting Fonds de laatste twintig jaar samenwerking gezocht met uitgeverijen die zich richtten op de lichamelijke opvoeding, het onderwijs en de sport. Zij waren vooral van belang voor de grotere aantallen boeken die via de boekhandel en het Centraal Boekhuis werden verkocht en voor de noodzakelijke marketing. Zo was Uitgeverij De Vrieseborch (nu De Fontein Tirion), die toonaangevend was op het gebied van de sport en de lichamelijke opvoeding en zorgde voor goede contacten met de opleidingen, vele jaren een goede partner van het fonds. Later werd gedurende enkele jaren samengewerkt met Edu'actief. De meerwaarde was echter beperkt, wat ook gold voor de samenwerking met uitgeverij Tirion, die inmiddels De Vrieseborch had overgenomen. Eind 2009 werd een overeenkomst aangegaan met Arko Sports Media BV

Arko Sports Media

Arko Sports Media B.V. is een zelfstandige kwaliteitsuitgeverij van vakinformatie op het gebied van sport. De producten en diensten variëren van losbladige uitgaven, boeken en vakbladen tot websites, bijeenkomsten en studiereizen. De volgende tijdschriften worden uitgegeven: SPORT, Bestuur & Management, Sport & Strategie, Sportaccom, Sport & Geneeskunde, NLCOACH, Scheids!, 2028 en Recreatie & Toerisme.
, waarmee de samenwerking tot op heden naar tevredenheid verloopt. Dit geldt ook voor de KVLO waarmee het Jan Luiting Fonds niet alleen volgens de statuten is verbonden, maar waarmee in de praktijk op talloze manieren wordt samengewerkt.

Ook 't Web, Netwerk rondom bewegen geeft op het bewegingsonderwijs gerichte publicaties uit, zoals de methode 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal' en 'Een mooi circusspel'.

Literatuurverwijzingen

  • Kramer, J.P. en Lommen, N. (1987). Geschiedenis van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Zeist: Jan Luiting Fonds, p. 45-54; 103-107
  • Steendijk-Kuypers, J. (2004). 75 jaar Jan Luiting Fonds. Zeist: Jan Luiting Fonds.

Externe linksAuteur: Wim de Heer